program partnerski

Regulamin Programu partnerskiego (obowiązuje od: 1.2.2018)

§1. Organizator Programu partnerskiego

Organizatorem Programu partnerskiego jest firma:

MLO.PL

Dworcowa 20/5, 58-420 Lubawka

NIP: 6141281576

REGON: 230467435

§2. Postanowienia ogólne

Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, oraz każda osoba prawna. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych.

Uczestnikiem można zostać tylko mając konto klienta w sklepie.

Uczestnik nie musi posiadać obywatelstwa polskiego i mieć konta w banku Polskim.

Warunkiem przystąpienia do Programu partnerskiego jest założenie minimum jednego zamówienia w serwisie MLO.PL oraz akceptacja Regulaminu sklepu i Programu partnerskiego.

Przystąpienie do Programu partnerskiego jest dobrowolne i nie wymaga wnoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Program partnerski umożliwia zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów umieszczonych na stronach www w serwisie www.mlo.pl, przez polecanie ich za pomocą panelu Programu partnerskiego

§3. Zasady nagradzania i prowizji

Uczestnik Programu partnerskiego otrzymuje % określony dla danych produktów w panelu użytkownika od wartości zamówienia przez końcowego klienta.

Z Programu partnerskiego zostaną wykluczone zamówienia: anulowane, nieodebrane, zwrócone, lub niezrealizowane.

Zarządzanie zakupami i wypłatą zgromadzonych środków jest możliwe w koncie użytkownika Programu partnerskiego

Wypłata środków jest możliwa po zgromadzeniu minimum 100zł netto na koncie Programu partnerskiego.

Uczestnik Programu Partnerskiego każdym momencie ma wgląd w listę poleconych produktów, oraz stanu swojego konta.

Uczestnicy programu otrzymują prowizje za zakupy produktów przez poleconych przez nich klientów serwisu dokonane w ciągu 1 roku od rejestracji klienta.

Wypłata środków dla Partnera, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, serwis MLO.PL wypłaci zgromadzone środki w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia chęci wypłaty (po zawarciu dodatkowej umowy o dzieło) pomiędzy Partnerem, a serwisem MLO.PL.

Wypłata środków dla Partnerów biznesowych, wypłacana jest na podstawie wystawionych faktur VAT.

Kwota wypłaty stanowi wartość brutto umowy i zostanie pomniejszona o należny podatek VAT.

W przypadku zagranicznego konta bankowego gdzie mogą wystąpić dodatkowe opłaty, zostaną one odliczone od zystku użytkownika.

§4. Zobowiązania

Uczestnik Programu partnerskiego zobowiązuje się do:

Podania prawdziwych danych osobowych oraz numeru konta bankowego wymaganego do podpisania umowy.

Przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących reklamy drogą elektroniczną:

w szczególności niewysyłania niechcianych wiadomości z informacjami o stronie za pomocą poczty elektronicznej, portali społecznościowych, grup dyskusyjnych, na forach oraz blogach internetowych.

Nie umieszczania linków lub banerów w stronach zawierających materiały erotyczne, pornograficzne i łamiące prawo polskie oraz szkodzące dobremu imieniu serwisu.

§5. Postanowienia końcowe

W przypadku wygaśnięcia umowy pomiędzy Partnerem, a serwisem MLO.PL, współpraca w ramach Programu partnerskiego zostaje zakończona, a zgromadzone na koncie Programu partnerskiego środki przepadają.

Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem Konta w Programie Partnerskim i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez serwis MLO.PL.

Każda ze stron, która chce rozwiązać porozumienie udziału w Programie Partnerskim, zobowiązana jest zawiadomić o tym fakcie drugą stronę pisemnie za pośrednictwem adresu email.

Serwis MLO.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Partner zostanie powiadomiony o zmianach za pomocą wiadomości e-mail w terminie 14 dni od daty wprowadzenia.

UWAGA: Felga na zdjęciu (jeśli występuje wraz z oponą) prezentowana jest wyłącznie dla celów informacyjnych - poglądowych. Nie jest w żadnym razie przedmiotem transakcji i zaproszenia do zawarcia umowy. Przedmiotem transakcji i zaproszenia do zawarcia umowy jest wyłącznie sama opona. W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą przed złożeniem zamówienia.